Pudelsi - Samba Mamba Chords & Tabs

 

Samba Mamba Chords & Tabs

Pudelsi Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Samba Mamba Tab

   
TITLE: Samba-Mamba
ARTIST: Pudelsi
OBCZAJENIE: Adam Sad³o
KONTAKT: wolfie@inetia.pl

Komentarz obczajacza: To chyba jeden z naj³atwiejszych numer Pudelsów :). Najlepiej wychodzi na dwie gitary ale przedstawiê wersjê jednoosobow¹ bo tak te¿ dobrze brzmi. Pomijam solówki (jak zwykle)- jak kogoœ one interesuj¹ to niech sobie sam obczai :P 
W ca³ym kawa³ku wystêpuj¹ tylko dwa akordy :). Oczywiœcie pocz¹tek gra siê odrobinê inaczej ale to ju¿ kwestia pracy z gitar¹ przy s³uchaniu orygina³u. ¯yczê mi³ej zabawy!
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/p/pudelsi/samba_mamba_tab.html ]
	H
O samba, samba maja
Znajesz samba, ja lublu tiebia
Pomniesz ty mienia
Samba, sambuczka
Ja nikagda, nikagda
Nie zabudu tiebia
			H             
W barze na rurze tañczy samba
			Emol
Wije siê po niej czarna mamba
Wszyscy wo³aj¹ o karramba
Jak ty fajna jesteœ samba
I ka¿dy chcia³by ciebie mieæ
Profesor, docent albo cieæ
Lecz tylko z raz zatañczy z samb¹
Do czynienia z mamb¹ ma

Ref:
 H          Emol
Ajajajaj, samba maja
 Emol   H
Ajajajaj, mamba!
Ja nienawi¿u tiebia

Goœcie tracili dla niej g³owy
Choæ by³a naga do po³owy
I zazdroœcili czarnej mambie
¯e miêdzy uda wpe³za sambie
Patrzyli w oczy jej namiêtne
Pomiêdzy uda jej ponêtne
Lecz tylko z raz zatañczy z samb¹
Do czynienia z mamb¹ ma

Ajajajaj, samba maja
Ajajajaj, mamba!
Ja nienawi¿u tiebia

Solo

Nie patrz namiêtnie w oczy samby
Bêdziesz ofiar¹ czarnej mamby
I padniesz trupem jak ten goϾ
Którego ¿ona mia³a doœæ
Bo tylko mamba mo¿e mieæ
Czego nie mo¿e byle cieæ
I tylko mamba sambê ma

Mamba!, Mamba!
Ja nienawi¿u tiebiaH			Emol  		
I-7------		I-7-----	
I-7------		I-8-----	
I-8------		I-9-----	
I-9------		I-9-----	
I-9------		I-7-----	
I-7------		I-7-----