Veingarten Yitskhak - Shir Ahava Bedui Chords & Tabs

 

Shir Ahava Bedui Chords & Tabs

Veingarten Yitskhak Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Shir Ahava Bedui Chords

   
From: ofirz1@ccsg.tau.ac.il (ZWEBNER OFIR)
Subject: Israeli Song - Shir Ahava Bedui


Bedui Love Song - Shir Ahava Bedu'i
-----------------------------------

By Yitskhak Veingartein / Yitskhak KlepterIntro (and also between chorus and verse):

    Cm - Cmaj9 | Cmaj9 | Bb | Cm
    Cm - Cmaj9 | Cmaj9 | Bb | Cm

Verse:
    Cm | Ab | Eb | Eb
    Cm | Db | Eb | Eb
    Cm | Fm | Gm | Gm
    F | Gm | Cm | Cm
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/v/veingarten_yitskhak/shir_ahava_bedui_crd.html ]
Chorus:
    Bb | Cm | Fm | Cm
    Bb | Cm | Eb | Gm
    (then back to intro)Verse:

tslilei khalil el hakholot shel hamidbar haya shole'akh
litef hu et gufa harakh vehasufa tarfa hakol
khadal lihiyot kmo hakholot ani rotsa otkha kmo sela
ve'az hivti'akh lo lindod shuv kmo hakhol

ksheharukhot oto litfu be'oz akhaz bemot ha'ohel
oznav atam hu lo lishmo'a lo linshom klal et hatslil
ata navad, lakhash midbar, ata nikbar be'ohel tsar
vehakvasim pa'u bavadi kmo khalil

Chorus:

oh... kol kore lindod lindod

Verse:

ukshepartsu hashitfonot shakhakh et kol ma shehivtiakh
el hatslilim shel hakhalil hoshit yadayim basufa
bimkhol teyruf, bikney hasuf, niskhaf kmo khol baru'akh
gam hasla'im parsu knafayim kmo anafa

ukshekhazar shuv al suso leha'amik et mot ha'ohel
al hayeriot hi bekhutim ubitsvaim milim rakma
barukh shuvkha, boged, ekhoz heitev bemot ha'ohel
ki gam oti sufa nodedet sakhafa