The Used - Say Days Ago Chords & Tabs

 

Say Days Ago Chords & Tabs

The Used Chords & Tabs

Version: 1 Type: Bass Tab

Say Days Ago Bass Tab

ÐÏࡱá>þÿ	$&þÿÿÿ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥ÁM 	ð¿u	bjbjâ=â=	"€W€Wuÿÿÿÿÿÿl8888888L††††’Lï	ö²²²²²²²²n	p	p	p	p	p	p	$å
 p”	8²²²²²”	ú88²²©	úúú²8²8²n	ú²n	útún	88n	²¦0jã2ÄL:†Èn	n	¿	0ï	n	uÞun	úLL8888ÙBand: The UsedSong: Say days agoTuning: Standard (EADG)Intro:G|-0-0-| D|-0-0-| x4A|-0-0-|E|-0-0-|Intro Part 2:G|--------------------------------|D|--------------------------------| x4A|--------------------------------|E|0-0-2-0-0-0-0-2-0-2-0-0-2-|Verse:G|-------4h2---------------|D|22222------------2------| x3A|------------0-2-3---3-2-|E|---------------------------|Verse part 2:G|-------4h2-4h2-444-|D|22222----------------| x1A|-----------------------|E|------------------------|Verse: x3Verse part 2: x1Pre Chorus:G|-----------------------|D|-0h2222220--------| x4A|-----------------------|E|--------------5-4444-|Chorus:G|-------------------------------------------|D|------------------------------------------| x1A|-7(x16)-5(x16)-3(x16)-2(x8)-0(x8)-|E|-------------------------------------------|Post Chorus:G|-----------------|D|-----------------| x1A|-----------------|E|2-2-0---2-2-0-|Verse: x3Verse Part 2: x1Verse: x3Verse Part 2: x1Pre Chorus: x4Chorus: x1Bridge:G|--------------------------------------------------------------------------|D|--------------------------------------------------------------------------|x1A|--------------------------------------------------------------------------|E|-0~--4—4-4-4~--4~--4—4-4-4~----4-4-4~---4-4-4~----4-4-4~-|Chorus: x2~ = Let note ring outThat’s about it..u	=>E[dmn|Çë	
.Miˆ‰—®Êå ,ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýu	þ,G`{”•RSTUV¸b²	=	>	K	t	u	ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý 1h°Ð/ °à=!°"°# $ %°
i8@ñÿ8NormalCJ_HaJmH	sH	tH	Ktw˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€u	,u		u	oqwKtwqstwÿÿ

Monica MayaC:\Documents and Settings\Josh\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of Document1.asd
Monica May4C:\Documents and Settings\Josh\My Documents\Band.doc
Monica May4C:\Documents and Settings\Josh\My Documents\Band.doc
Monica MaymC:\Documents and Settings\Josh\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of The Used Say Days Ago.asd
Monica MayEC:\Documents and Settings\Josh\My Documents\The Used Say Days Ago.docÿ@€sslÙ‚ddsXu@@ÿÿUnknownÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿG‡z €ÿTimes New Roman5€Symbol3&‡z €ÿArial?5	‡z €ÿCourier New"ñˆðÐhô„¦ø+…fAÊ€	!ð ´´r0d†2ƒðÿÿBand: The Used
Monica May
Monica Mayþÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0x˜°¼ÐÜèø	
4@LX`hpäBand: The UsedandMonica MayUonioniNormalMMonica MayU3niMicrosoft Word 9.0@Æ”	@ÐÇÆ÷.Ä@0¤^ã2ÄÊ€þÿÕÍÕœ.“—+,ù®0øhp|„Œ”œ¤¬´¼Øä 	†í	Band: The UsedTitle	
þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿ !"þÿÿÿýÿÿÿ%þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ	ÀFxjã2Ä'€1TableÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿWordDocumentÿÿÿÿÿÿÿÿ"SummaryInformation(ÿÿÿÿDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿCompObjÿÿÿÿjObjectPoolÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxjã2Äxjã2Äÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ
ÿÿÿÿ	ÀFMicrosoft Word Document
MSWordDocWord.Document.8ô9²q
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/t/the_used/say_days_ago_btab.html ]