Taproot - Dreams Chords & Tabs

 

Dreams Chords & Tabs

Taproot Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Dreams Tab

   
ÐÏࡱá>þÿ	þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ	ÀF ’ù„}€WordDocumentÿÿÿÿÿÿÿÿ
CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿnÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñ!"†‡•– ¡Õ	:lŸÐÑÒÝÞö&?Ti~‚·ìýûù÷õóñïíëéçåãáßÝÛÙ×ÕÓÑÏÍËÉÇÅÃÁ¿½!ìSˆ¼½¾ÅÖ×ú@c„¥¦¹ºx×6	ƒ	Ð	Ñ	Ò	à	á	ù	
)
B
W
ýûù÷õóñïíëéçåãáßÝÛÙ×ÕÓÑÏÍËÉÇÅÃÁ¿½!W
l

‚
ƒ
„
‡
¼
ñ
$XÁÂÉÊtuwy{}‹Œýûù÷õóñïíëéçåãáßÝÛÙ×ÕÓÑÏñŒñŒ
›	ÿÿÿÿÿÿÿÿ7K@ñÿNormala	"A@òÿ¡"Default Paragraph FontÐÿ@þÿ
ÿÿÿÿ	ÀFMicrosoft Word 6.0 Document
MSWordDocWORD.DOCUMENT.6ô9²q----------------D----------------------G-----------------------A---3---3---3---2---D---3---3---3---2---pm{----------------}X4E---------------------------------------------------B---------------------------------------------------D-----------------------1---------1--------1--2--2G---3-3-3-2----------------------------------------A---------------------------------------------------D------------------0---------0---------0-----------Chorusthis is the part where the pause happens and then you hear the guitars doin a funky rythem.  Follow this tap to that part and you should figure the rest out by yourself EBDGAD   2  1  0Ü¥e#À	ñŒ›	,l,l


ªG(ì˜Tî
GTimes New RomanSymbol ArialTimes New RomanArtist: TaprootSong: DreamsBy: SkiDMarX999	I am pretty sure this is right but if you find any problems plz email me at SkiDMarX999@hotmail.comDrop D tuning Intro X6E--------------------------------------------------B--------------------------------------------------D--------1---------1---------1--2--2------------G---------------------------------------- 3-3-3-2A-------------------------------------------------D----0--------0--------0------------------------Verse 1 X4E ---------------------B----------------------D----------------------G-----------------------A---3---3---3---2---D---3---3---3---2---pm{----------------}X4E---------------------------------------------------B---------------------------------------------------D-----------------------1---------1--------1--2--2G---3-3-3-2----------------------------------------A---------------------------------------------------D------------------0---------0---------0-----------Chorus(w/o distortion)E---------------------------------B---------------------------------D---------------------------------G---------------------------------A---0------4------3-------------D---0------4------3-------------(w/ distortion) X3E---------------------------------------------------------------------------------------------B---------------------------------------------------------------------------------------------D---------------------------------------------------------------------------------------------G---------------------------------------------------------------------------------------------A---0-0-0-0-0-0-0-0-4-4-4-4-4-4-4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-D---0-0-0-0-0-0-0-0-4-4-4-4-4-4-4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-Verse 2    X4E ---------------------B----------------------D----------------------G-----------------------A---3---3---3---2---D---3---3---3---2---pm{----------------}X4E---------------------------------------------------B---------------------------------------------------D-----------------------1---------1--------1--2--2G---3-3-3-2----------------------------------------A---------------------------------------------------D------------------0---------0---------0-----------Chorusthis is the part where the pause happens and then you hear the guitars doin a funky rythem.  Follow this tap to that part and you should figure the rest out by yourself EBDGAD   2  1  0ñ !"…†‡”•–Ÿ ¡ÔÕ	9:klžŸÏÐÑÒÜÝÞõö%&>?SThi}~‚¶·ëýûù÷õóñïíëéçåãáßÝÛÙ×ÕÓÑÏÍËÉÇÅÃÁ¿½»¹·µ³±¯­«©§¥£¡Ÿ›™—•“‘]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]8ëìRS‡ˆ»¼½¾ÄÅÕÖ×ùú?@bcƒ„¤¥¦¸¹ºwxÖ×5	6	‚	ƒ	Ï	Ð	Ñ	Ò	ß	à	á	ø	ù	

(
)
A
ýûù÷õóñïíëéçåãáßÝÛÙ×ÕÓÑÏÍËÉÇÅÃÁ¿½»¹·µ³±¯­«©§¥£¡Ÿ›™—•“‘]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]8A
B
V
W
k
l
€

‚
ƒ
„
†
‡
»
¼
ð
ñ
#$WXŒÀÁÂÈÉÊstuvwxyz{|}~Š‹Œýûù÷õóñïíëéçåãáßÝÛÙ×ÕÓÑÏÍËÉÇÅÃÁ¿½»¹·µ³±¯­«©§]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]],
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/t/taproot/dreams_tab.html ]