Supertones - Old Friend Chords & Tabs

 

Old Friend Chords & Tabs

Supertones Chords & Tabs

Version: 2 Type: Tab

Old Friend Tab

   
ÐÏࡱá>þÿ	#%þÿÿÿ"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥ÁY	¿¾
bjbjóWóW	‘=‘=¾ÿÿÿÿÿÿ]’’’’’’’¦¦¦¦¦²¦G¶ÊÊÊÊÊÊÊÊ$ýôñº2’ÊÊÊÊÊ2’’ÊÊÊÊ’Ê’Ê¦¦’’’’Ê
’’ʾ§=+ÚÀ¦¦à"This is the solo in the supertones song “old friend”E—  9--  -9---9---10----9---10---9-------------------------------------------------------------------------------------------------------B—10—10-10---12—10—10—10------------------------------------------------------------------------------------------------------A—7h9-------------------------------9---9---7---7—9---7--------------------------------------------------------------------------------D---------7h9/11—9—7—6—7---------------------------------------------------------------------------7--------------------------------G--------------------------------------------------------------------6—6---6---6--------4-4----6—4—6---------------------------------E—2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9—10—12---9h10--B—2—h4/10---9---5/7---10—9—7—7—10—9—7—----------------------------------------------------------------------------------G—------------------------------------------------------------9—9h11—9—7—7—7—9—9—7—9—--------------------------------D-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7h9---------------------------E—-----------------------------------------------------------------------------B—10--------------------------------------------------------------------------G—-----9----7-h-9-p-7--------------------------------------------------------D—---------------------------7—7—9—7-------------------------------------A—--------------------------------------------7-h-9-p-7------7-h-9-p-7--------E—---------------------------------------------------------------------------------¾
56À?@ÉNÔÕ^×MÞßà0		Í	
f
º
»
¼
½
¾
üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü$56À?@ÉNÔÕ^×MÞßà0		Í	
f
º
»
¼
½
¾
°Ð/ °à=!°h"°h#°$Â%° 
[$@ñÿ$NormalmH	
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/s/supertones/old_friend_tab_ver_2.html ]