Splin - Bog Ustal Nas Lubit Chords & Tabs

 

Bog Ustal Nas Lubit Chords & Tabs

Splin Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Bog Ustal Nas Lubit Tab

   
Êîãäà Âàñèëüåâ èãðàåò ¸å âæèâóþ, ïåðèîäè÷åñêè ïîñëå àêêîðäà G6 ïåðåä Am ñëåäóåò òàêîé 
ïðîèãðûø:

âìåñòî 

E---------------------------------------------------------------
B-------1---------------1------------0--------0---------0-------
G-----2-----2---------2---2--------0---0---------0----------0---
D---2---------2-----0-------0----0-------0----------0---------0-
A-0-------------------------------------------------------------
E----------------2-------------3--------------------------------

îí èãðàåò

E---------------------------------------------------------------
B-------1---------------1------------0--------0---------3--1--0-
G-----2-----2---------2---2--------0---0---------0--------------
D---2---------2-----0-------0----0-------0----------0-----------
A-0-------------------------------------------------------------
E----------------2-------------3--------------------------------

[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/s/splin/bog_ustal_nas_lubit_tab.html ]
Am D7/F# G6
--------------
-1----1----0--
-2----2----0--
-2----0----0--
-0------------
------2----3--
Intro: Am D7/F# G6
 Am  D7/F#      G6 
Ìû ÷åðåñ÷óð óâåëè÷èëè äîçó 
Âñïîìíèëè âñå ÷òî õîòåëè çàáûòü 
Èëè íà ðåëüñû ëåãëè ñëèøêîì ïîçäíî 
 G6       Am
Áîã óñòàë íàñ ëþáèòü 
 D7/F#      G6
Áîã óñòàë íàñ ëþáèòü 
           Am
Áîã ïðîñòî óñòàë íàñ ëþáèòü 
 D7/F#    G6
Áîã ïðîñòî óñòàë 

Âîò îíà, ãèëüçà îò ïóëè íàâûëåò 
Êàðòà êîòîðóþ íå÷åì ïîêðûòü 
Ìû îñòàåìñÿ îäíè â ýòîì ìèðå 
Áîã óñòàë íàñ ëþáèòü 
Áîã óñòàë íàñ ëþáèòü 
Áîã ïðîñòî óñòàë íàñ ëþáèòü 
Áîã ïðîñòî óñòàë 

ß ðàññêàçàë áû òåáå âñå ÷òî çíàþ 
Òîëüêî îá ýòîì íåëüçÿ ãîâîðèòü 
Âûïàâøèé ñíåã íèêîãäà íå ðàñòàåò 
Áîã óñòàë íàñ ëþáèòü 
Áîã óñòàë íàñ ëþáèòü 
Áîã ïðîñòî óñòàë íàñ ëþáèòü 
Áîã ïðîñòî óñòàë