Sistars - Sutra Chords & Tabs

 

Sutra Chords & Tabs

Sistars Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Sutra Chords

   
  SUTRA - Sistars
  album: "Si³a sióstr"


transcripted by Teddy
teddypeak@wp.pl

e X79987
D X57775
C X35553e   D   C
Oohhh oohhh ohhhh 

  e
Nie napiszê o mi³oœci 
Kolejnej piosenki 
    D
Mi³oœæ sama we mnie œpiewaæ ma 
     e
Nie chcê prosiæ o zbyt wiele 
Nic mi dziœ nie potrzeba 
     D
Doceniam co z natury mam 
   e
Wiem jedno, ¿e dosta³am wiêcej ni¿ 
D
UdŸwign¹æ sama zdo³am, wiêc 
e
Wysy³am trochê ciep³a 
              D
Z mego g³osu, z mego serca, ohhh 
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/s/sistars/sutra_crd.html ]
     e
 Je¿eli jutra nie ma
      G 
 Ja nie przestajê œpiewaæ 
     D
 To moja sutra serca 
      C
 Wyciszam siê 
      e
 W wodzie umar³am dawno 
    G
 Teraz opadam na dno 
      D
 Pozwalam sobie znikn¹æ 
      C
 Po prostu brzmiê 


Chyba jestem jak ta tafla wody 
Odbijam w sobie œwiat 
I wasze biedne g³owy 
Nie staram siê was zmieniaæ, dajê s³owo 
Jedno chcê wam daæ 
Obdarzyæ was swobod¹ 
Chcê tylko ¿eby wszystko œmia³o do mnie zg³aszaæ 
Mówiæ co jest nie tak 
Za nic nie przepraszaæ 
Nie zaprzeczaæ kiedy stwierdzam, ¿e to mi³oœæ 
Nie w¹tpiæ w wartoœæ swoj¹ nijak 
Jestem wariatk¹ komu ufaæ jak nie sobie 
Wiem jeœli czujê, a znalaz³am w³aœnie w Tobie 
Odwagê, si³ê i intelekt, w¹tpisz? 
Zobacz gdzie stoimy, dziœ siê pod tym podpisz 


 Je¿eli jutra nie ma... 

   e
¯adne s³owo 
Nie ma teraz znaczenia 
  D
Nic nowego nie odkryjê wiem 
     e
W jednym punkcie 
Z biegem czasu siê zmieniam 
   D
Nawet pamiêæ nie zatrzyma mnie 


 Je¿eli jutra nie ma... (x2) 


Wiêc wysy³am trochê ciep³a 
Wysy³am trochê ciep³a 
Wysy³am trochê ciep³a 

Wiêc wysy³am trochê ciep³a 
Wysy³am trochê ciep³a 
Wysy³am trochê ciep³a