Pidzama Porno - Nimfy Baby Chords & Tabs

 

Nimfy Baby Chords & Tabs

Pidzama Porno Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Nimfy Baby Chords

   
AUTHOR:    PID¯AMA PORNO
TITLE:     NIMFY (BABY)
TRANSCRIPTION: PATRYK "PAZI" MAZUREK & £UKASZ OGIÑSKI
E-MAIL:    pazee@poczta.fm
COMMENTS:   APPRECIATED :)))
KIND OF TAB:  CHORDSINTRO: (przerobione na gitarê)

E||--------------------------------------------------------------------|
B||--------------------------------------------------------------------|
G||--------------------------------------------------------------------|
D||--------------------------------0--2----0------------0--2----0------|
A||--3-3-3--3--2--2--0--0--x--x-----------------x--x-------------------|
E||--x-x-x--x--x--x--x--x--3--3-----------------3--3-------------------|


                                   
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------0--2----0------------0--2----0------|
A|--3-3-3--3--2--2--0--0--x--x-----------------x--x-------------------|
E|--x-x-x--x--x--x--x--x--3--3-----------------3--3-------------------|


                       G G  G G  G G    
E|-------------------------------------------3--3----3--3----3--3------||
B|-------------------------------------------3--3----3--3----3--3------||
G|-------------------------------------------4--4----4--4----4--4------||
D|------------------------------2--5----2----5--5----5--5----5--5------||
A|-------2----5----2----3--3-----------------5--5----5--5----5--5------||
E|--3----------------------------------------3--3----3--3----3--3------||


G	       C	  D
Budz¹ siê czerwone i m³ode baby
Wyci¹gaj¹ nogi spod pierzyny
I czem prêdzej, i czem prêdzej
Myj¹ sobie gêby aby
Baby mog³y b¹kaæ, ¿e s¹ dziewczyny
Baby mog³y b¹kaæ, ¿e s¹ dziewczyny
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/p/pidzama_porno/nimfy_baby_crd.html ]
Wabi¹ balwierza baby oblane p¹sem
Mówi¹: "My siê boim czy nas nó¿ nie potnie"
A na to balwierz, a na to balwierz
Szczerzy swoje plomby z³otne
Ja golê baby tylko swym blondynnym w¹sem
Golê baby tylko swym blondynnym w¹sem
Ka¿da z nich kiedyœ zawo³a tak
Ka¿da z nich kiedyœ zawo³a tak

C   G	 D	   E
Tacha, tacha ca³a chata brzuchata
Cha cha, tacha ca³a chata brzuchata
Chata, tacha ca³a chata brzuchata
C	  D		     E  (riff1)
Jest coraz bli¿ej koñca œwiata

RIFF 1:

E||--0--------0--------||
B||-----0--------0-----||
G||--------0--------0--||
D||--------------------||
A||--------------------||
E||--------------------||

Zesztacha³y siê baby a¿ po same kolana
Uciekaj¹c wpad³a do rzeki ich t³uszcza
Baba babie, baba babie
Naga siada na barana
Baba nie s³aba - ³ba baby nie puszcza
Baba nie s³aba - ³ba baby nie puszcza

Gania je balwierz, ten kosmaty satyr
Baby zaœ siê kryj¹ za baobabami
Ka¿da trzyma w rêce, ka¿da trzyma w rêce
Nabrzmia³y balonik
I œmieje siê do balwierza bia³emi zêbami
Œmieje siê do balwierza bia³emi zêbami
Ka¿da z nich kiedyœ zawo³a tak
Ka¿da z nich kiedyœ zawo³a tak

Cha cha, tacha ca³a chata brzuchata
Cha cha, tacha ca³a chata brzuchata
Cha cha, tacha ca³a chata brzuchata
Jest coraz bli¿ej koñca œwiata

Palcem pokazuje mu na kwietn¹ górê
Swego brzucha to zaœ nie jest chorobo
Z tego bêdzie prêdko, z tego bêdzie prêdko
Ma³e t³uste bobo
Karmiæ z cycek trzeba bêdzie, które
Karmiæ z cycek trzeba bêdzie, które

Z³apana przez balwierza, tê ma³pê
Wraca na wieœ wœród babiego lata
Baba dŸwigara, baba dŸwigana
Dzier¿y go za ³apê i wo³a
I wo³a
Ka¿da z was te¿ kiedyœ zawo³a tak
Ka¿da z was te¿ kiedyœ zawo³a tak

Cha cha, tacha ca³a chata brzuchata
Cha cha, tacha ca³a chata brzuchata
Cha cha, tacha ca³a chata brzuchata
Jest coraz bli¿ej koñca œwiata
Coraz bli¿ej koñca œwiata
Coraz bli¿ej koñca œwiata