Myslovitz - D Ugo D Wi Ku Samotno Ci Chords & Tabs

 

D Ugo D Wi Ku Samotno Ci Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

D Ugo D Wi Ku Samotno Ci Chords

   
  D£UGOŒÆ DWIÊKU SAMOTNOŒCI - Myslovitz
  album: "Mi³oœæ w czasach popkultury" (1999)


transcripted by Teddy
teddypeak@wp.pl


bass:
G|-------------------------------------------------------
D|----------------------------7-7---7-7-8--5-5---5-5-7---
A|--8-8---8-8-10--5-5---5-5-7-----7------------5---------
E|------8-------------5----------------------------------


F,d,a,G


   F        d        a
 I nawet kiedy bêdê sam nie zmieniê siê
        G
 To nie mój œwiat
 Przede mn¹ droga, któr¹ znam
 Któr¹ ja wybra³em sam

Bb       F    d      C
Tak zawsze genialny, idealny muszê byæ
    Bb      F
I muszê chcieæ super luz
      a
I ju¿ setki bzdur
       C
I ju¿ to nie ja
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/d_ugo_d_wi_ku_samotno_ci_crd.html ]
 I nawet kiedy bêdê sam nie zmieniê siê
 To nie mój œwiat
 Przede mn¹ droga, któr¹ znam
 Któr¹ ja wybra³em sam

Wiesz lubiê wieczory
Lubiê siê schowaæ na jakiœ czas
I jakoœ tak nienaturalnie, trochê przesadnie
Pobyæ sam, wejœæ na drzewo
I patrzeæ w niebo tak zwyczajnie tylko ¿e
Tutaj te¿ wiem kolejny raz
Nie mam szans byæ kim chcê

 I nawet kiedy bêdê sam nie zmieniê siê
 To nie mój œwiat
 Przede mn¹ droga, któr¹ znam
 Któr¹ ja wybra³em samNoc a noc¹, gdy nie œpiê
Wychodzê choæ nie chcê
Spojrzeæ na chemiczny œwiat
Pachn¹cy szaroœci¹ z papieru mi³oœci¹
Gdzie Ty i ja 
I jeszcze ktoœ, nie wiem kto
Chcia³by tak przez kilka lat
Zbyt zach³annie i trochê przesadnie
Pobyæ chwilê sam, chyba go znam

 I nawet kiedy bêdê sam nie zmieniê siê
 To nie mój œwiat
 Przede mn¹ droga, któr¹ znam
 Któr¹ ja wybra³em sam 

 I nawet kiedy bêdê sam nie zmieniê siê
 To nie mój œwiat
 Przede mn¹ droga, któr¹ znam
 Któr¹ ja wybra³em sam