Myslovitz - Ch Opcy Chords & Tabs

 

Ch Opcy Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Ch Opcy Chords

   
  CH£OPCY - Myslovitz
  album: "Mi³oœæ w czasach popkultury" (1999)


transcripted by Teddy
teddypeak@wp.pl


intro:

guitar1
E|--12--8--8--8--8--8--8--8---12--8--8--8--8--8--8--8---------|
B|---8--8--8--8--8--8--8--8----8--8--8--8--8--8--8--8---------|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

E|--12--8--8--8--8--8--8--8---12--8--8--8--8-12--8------------|
B|---8--8--8--8--8--8--8--8----8--8--8--8--8--8--8------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/ch_opcy_crd.html ]
guitar2
E|--------------------------------------------------------
B|--------------------------------------------------------
G|--------------------------------------------------------
D|-10-10-X-X-X-X-10-10-X-X-X-X-10-10-X-X-X-X-10-10-/-9--9- X2
A|-10-10-X-X-X-X-10-10-X-X-X-X-10-10-X-X-X-X-10-10-/-9--9-
E|-8--8--X-X-X-X-8--8--X-X-X-X-8--8--X-X-X-X-8--8--/-7--7-


C,Gm,Bb,F


   C        Gm
Wieczorami ch³opcy wychodz¹ na ulicê
  Bb         F
Szukaj¹ czegoœ co wype³ni im czas
Rzucaj¹ kamieniami w ko³a samochodów
I patrz¹ na spódnice dziewczyn
Które nie chc¹ ich znaæ

C,Gm,Bb,F

Wieczorami ch³opcy wychodz¹ na ulicê
Bo wieczorami nie widaæ szaroœci
Nie widaæ brudnych ulic
A latarnie nie œwiec¹
I mo¿na udawaæ, ¿e mo¿na na spacer pójœæ


Wieczorami ch³opcy wychodz¹ na ulicê
Marz¹ o ¿yciu w dalekich krainach
Spogl¹daj¹c w puste lornetki butelek
Dyskutuj¹ o amerykañskich filmach


Wieczorami ch³opcy wychodz¹ na ulicê
Siadaj¹ na chodniku i pal¹ jointy
Robi¹ wszystko, ¿eby st¹d uciec
Kiedy wreszcie mog¹
To wtedy nie mog¹ siê ruszyæ