Misc Unsigned Bands - Whyteshadows - Khoom Plig Zoo Chords & Tabs

 

Whyteshadows - Khoom Plig Zoo Chords & Tabs

Misc Unsigned Bands Chords & Tabs

Version: 2 Type: Chords

Whyteshadows - Khoom Plig Zoo Chords

   
Khoom Plig Zoo
whyteshadows
tabbed by: thread her

sorry for the weirdness. i don't think this is completely right but this
song was a lot harder than i thought it'd be. there's two key changes in
the song and i did it as good as i could. hopefully this is at least a good
starting point for you. feel free to adjust as you see fit. also, sorry if
i got the wrong words...i may have mixed some green w/ white when copying
this down...GOD BLESS

tuning: standard

capo: 1 (or tune up 1/2 step)

chords:
 Bm:x24432
  G:3x0033
  D:000232
  A:002220
 F#m:244222
  E:022100
Bsus:x24400
 C#m:x46654
  B:799877
 F#:244322
 G#m:466444

  Bm			G
uatsaug kuv niam thiab txiv
	   D		  A
kws neb tau pub yug los ua neeg
   Bm			G
tau tuav kuv tes thaum kuv tau rho
   D			A
kuv thawj kauj ruam ua neeg
	  Bm		   A
neb tau luagntxhi tu kuv loj hlob
	D		  A
thiab ntxias kuv thaum kuv quaj
	Bm		 A
thiab puag kom kuv tsaugzog
		D
ntawm neb txaistes

   G		   D		   A
khoomplig zoo tshaajplawg hauv ntiajteb
	 Bm			 G
yog kuv muaj kuv niam thiab txiv los
	   D			A   A
ua lub ntuj tshav rua kuv lub neej

***Key Change: Bm, G, D, A
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/misc_unsigned_bands/whyteshadows_khoom_plig_zoo_crd_ver_2.html ]
   A			 D
kuv niam thiab txiv, neb tej txiajntsig
	    F#m	   E
kuv yuav nco ntsoov mus ib txhis
    A	   D
thaum kuv ua rau neb nyuajsiab los
   F#m	    E
neb tseem hlub kuv li qub
	   A			 E
qhov no kuv yuav khaws hauv nruabsiab
   F#m		E
thov ua lub ntuj tsaug uas
   F#m	   E
tso kuv tshwmsim los ua
	 A
neb tus mesnyuam

   D		   A		   E
khoomplig zoo tshaajplawg hauv ntiajteb
	   F#m		  D
yog kuv muaj kuv niam thiab txiv los
	   A			E	E
ua lub ntuj tshaav rua kuv lub neej

	   A		 E
tsi muaj lwmtug hlub li neb
	 F#m		  E
neb txoj kev hlub tsi muaj kawg
	 F#m	   E
siv tagnrho neb lub zog
	 A	  Bsus   C#m (**<-----2nd key change)
kuv thiajli zoo li no

   B		   E		  F#
khoomplig zoo tshaajplawg huv nplajteb
	   G#m	    E
yog kuv muaj kuv nam hab txiv lug
	   B			F#	F#
ua lub ntuj tshaav rua kuv lub neej

   G#m		E
kuv nam hab txiv thaum xaav txug meb
	 B		 F#
lub kuamuag lug vim kuv paub
   G#m	    E
tas kuv yeej tsi tau hlub meb txaus
		B	F#
thov meb zaam txim rua kuv
	   G#		E
huv nplajteb yeej tsi muaj leejtwg
	  B		 F#
yuav lug hloov tau meb chaw
   G#m	   F#
zoo sab vim kuv muaj meb
	 F#	   B
uas kuv nam hab kuv txiv


picking barre chords gets pretty hard/tiring so practice hard