Saharof Beri - Ribono Shel Olam Beeri Hazak Chords & Tabs

 

Ribono Shel Olam Beeri Hazak Chords & Tabs

Saharof Beri Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Ribono Shel Olam Beeri Hazak Chords

   
øéáåðå ùì òåìí
îéìéí: áàøé çæ÷
ìçï: áøé ñçøåó

part A:

       Bm D E Fm

part B:
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/s/saharof_beri/ribono_shel_olam_beeri_hazak_crd.html ]
       G G A A Bm Bm A A


äñãø äåà ëëä:

ä÷ãîä ùì ùåôø
part A x4  (îéìéí ðëðñåú àçøé 2 ôòîéí)
part B x2
part A x2
part B x2
part A x12 (îîùéê òã äñåó A)