Offspring - Living In Chaos Chords & Tabs

 

Living In Chaos Chords & Tabs

Offspring Chords & Tabs

Version: 2 Type: Tab

Living In Chaos Tab

Song: Living in Chaos
Band: The Offspring
Album : Cospiracy of One
Track: 7
Tabbed by: Simone Perandini
Email: simoneperandini@hotmail.com

-=- Tabbed using Tab Player 4. -=-

hey! i was so pissed seeing all that awful tabs on the net
that i decided to tab it myself. so all i want to say is
that you everett, you chris, you Brian G. from Washington 
and all your sites suck!! really!! Ok. sorry... =)

this is the 100% correct version. Cool! 440Hz plain.
If you have tabplayer you can hear it, else go and get it!

Intro
e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-----2-2---------------------2-2----------------------|
D|-----------------4-4--------------4-2-4-4-4-5-5-4-----|
A|------------------------------------------------------|
E|-0-2-----0-0-0-2-----0-0-0-2--------------------------|

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-6-6-6-6---8-8-8-8------------------------------------|
D|-6-6-6-6---8-8-8-8------------------------------------|
A|-4-4-4-4---6-6-6-6------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

now comes the tasty part. this is basically two guitars
but you can just finger pick the whole thing as i do.
that would sound reallllly good.

Guitar 1 plays
e|-8-9-8------------------------------------------------|
B|-------9-9-8------------------------------------------|
G|-------------9-10-------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/o/offspring/living_in_chaos_tab_ver_2.html ]
while Guitar 2 plays
e|------------------------------------------------------|
B|----------------------/10-10--------------------------|
G|----------------/10-10--------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

then

Guitar 1 plays
e|-8-9-8------------------------------------------------|
B|-------9-9-8------------------------------------------|
G|-------------9-10----same as before-------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------------|
B|-overlapped!-/9/9-8-----------------------------------|
G|-------------------/10-9------------------------------|
D|------------------------/10---------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|


And of course now come the ad part:
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
TAB PLAYER 4 by S.Perandini - Tab it, hear it!!
Dowload your FREE copy @ http://www.tabplayer.net
or search on Google for "Tab Player"
version info: current version 4.06
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 ÜÛßßÛÜ             
 ÜÛ  Û Û            
 Û   Û Û            
 Û   ßÜ Û         ÜÜÜ 
 Û   Û ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜ   Ûß Û 
 Û Ü  Û ß     ßßßÜÜß   Û
 Û  Û Û ÜÜ       ßÜ  Û
 Û  ßÛß Üß ßÜ       ßÜ Û
 Û  Û Û   Û       Û Û
  ßÜ Û Û Ü  Û       ÛÛ 
   ßßÜ ßÜ ÛÜ Û      Û 
    ßÜ Û  ßßÜÜßÜ     Û  
     Ûß  ßÜÛÛÛÛÜÜÜÜ Üß  the professor!!
     Û   ÜßÛÛÛÛßßÛßß   
     ßÜÜÜÛßÜ Üßß  Û    
        ßßÛÛÛÜÜÜß     

Hope you like this tab. Any corrections? mail me.
And come and visit me @ www.tabplayer.net/simo.htm !! =)