Misc Artists - Lean On Me Chords & Tabs

 

Lean On Me Chords & Tabs

Misc Artists Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Lean On Me Tab

ÐÏࡱá>þÿ	%'þÿÿÿ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Áq	¿Ø
bjbjt+t+	AAØÿÿÿÿÿÿ]ööööööö&&&&&2&ѶJJJJJJJJ–˜˜˜˜˜˜$‡ô{ ¼öJJJJJ¼jööJJJjjjJ
öJöJ–
ööööJ–j,j–öö–J>ÀÅòp&´Á&&T–Its really easy I was just playing around with some songs and I recognized the tune. Its normally played on the piano but I think it sounds great like this too!E-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E----0—2---4---5---5---4---2---0---0---2---4---4---2--------------------------------------------------------------------It continues…E-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A---0---0---2---4---5—5---4---2---0---0---2---4--------0---------------------------------------------------------------E----------------------------------------------------------4--------------------------------------------------------------------+++++ (e-mail me at doversoccer@yahoo.com)Ø
¡¢£$¥&§' ¡¯0±2	³	+
¬
­
Ø
ýýýýýýýýýýýýýýýýýýý¡¢£$¥&§' ¡¯0±2	³	+
¬
­
Ø
þþþ°Ð/ °à=!°"°# $ %°
[$@ñÿ$NormalmH	
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/m/misc_artists/lean_on_me_tab.html ]