Boxcar Racer - Tiny Voices Chords & Tabs

 

Tiny Voices Chords & Tabs

Boxcar Racer Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Tiny Voices Tab

   
ÐÏࡱá>þÿ	þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜ¥hcà	eGkGjjjjjjj~~~~~~
ˆ
~”1’’’’’’’’’””””””ÅXN”j’	
’’’’”’jj’’’’’’j’j’’€ŒG	ÒzÂ~~jjjj’’’’Artist> Boxcar RacerSong> Tiny VoicesDrop D Tuning        *pm= Palm muteIntro         (play 4 times)       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-*7*7*7*7*7—11-11-7—12-12-12-12-11----------------------------------------------------------------------------7-*7*7*7*7*7-----------7---12-12-12-12-11-------------------------------------------------------------------Verse                              ?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7—7—7-7—7—7-7—7—7-7—7—7---7—7—7-7—7—7-7—7—7-7—7—7--------------------------                                               ---------7—7—7-7—7—7-7—7—7-7—7—7---7—7—7-7—7—7-7—7—7-7—7—7--------------------------                                   ?Chorus-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5---------2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5--------------2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5---------2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-----Do a “rake” on about the 11th fret for “ everybody will be left out”-A rake is muting all the strings by lightly touching them.Play intro twiceThen play verse, but only play half of it. (until the spade symbol)Play chorus, then the “rake”Slower part--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-------4-------5-------5-------2-------4-------5-------5-------2-------4-------5-------5---------------------------------2-------4-------5-------5-------2-------4-------5-------5-------2-------4-------5-------5---------------------Chorus 2xThen the “rake” and on the last “everybody will be left out” end the “rake” on the f sound of left¡¤Ð/¥à=¦§¨ © ª«ûýGdþüuh'()UV‰ùop³¹	

ßà`ars·¸ÕÖâãØÙãäGþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ K@ñÿNormala	"a@òÿ¡"Default Paragraph FontGGÿÿÿÿd	G
ÿ@1Times New RomanSymbol"Arial"€Ðhò#j¦×»jfŃNArtist> Boxcar RacerRandolph A. TarrantRandolph A. Tarrant	
þÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ	ÀF€ŒG	Òz€WordDocumentÿÿÿÿkCompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿjSummaryInformation(ÿÿÿÿÿÿÿÿÌþÿÿÿ	þÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ
ÿÿÿÿ	ÀFMicrosoft Word Document
MSWordDocWord.Document.6ô9²qþÿ
à…ŸòùOh«‘+'³Ù0œ˜¸Äàìø	$0
Xdp|„Œ”äArtist> Boxcar Racer9Randolph A. TarrantNormalRandolph A. Tarrant1DMicrosoft Word for WindoDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Ôÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ
ÿÿÿÿ	ÀFMicrosoft Word Document
MSWordDocWord.Document.8ô9²qtä DArtist> Boxcar Racerws 95Rm@@LãšçkÂ@*$ûÑzÂÅþÿ
ÕÍÕœ.“—+,ù®0¤@HT\dltä DArtist> Boxcar Racer
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/b/boxcar_racer/tiny_voices_tab.html ]